Voorwaarden

Artikel 1 
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Starworld of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van Starworld te Enschede

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde buggy toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de buggy contant aan Paintball Twente voldoen.

b. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Het rijden van een buggy is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Artikel 3
Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 4
Paintball Twente is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Paintball Twente op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Paintball Twente is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde buggy naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de buggy € 2500,-, daar deze door Paintball Twente niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 7
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde buggy verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde buggy aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10
Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

a) Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor en tijdens de rit.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de buggy tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Meer dan 2 personen te vervoeren.

Artikel 11
Het huren van de buggy geschiedt op eigen risico. Paintball Twente is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode, aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12
Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van 2,50 euro.

Artikel 13
Bij annulering brengen wij een percentueel van de huursom in rekening plus administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom. Zie de betalingsvoorwaarden.

Artikel 14
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Starworld of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van Starworld te Enschede

2. Gelieve contant betalen. Wilt u op rekening betalen komt hier eenmalig €27.50 bij op. Bij nalatigheid van betaling wordt er bij elke herinnering €12,50 in rekening gebracht. Wanneer er vooraf afgesproken wordt dat u op rekening wil betalen, zullen hier geen kosten voor in rekening gebracht worden.

3. Starworld is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Starworld te Enschede zijn binnengekomen.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

5. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.

6. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

7. Starworld is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Starworld; Deelnemers aan onze activiteiten. Opdrachtnemer: Starworld Deelnemer: persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Starworld activiteiten.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering, en te verrichten dienst door Starworld (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle Starworld offertes vrijblijvend.

2. De Starworld offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Starworld is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Starworld schriftelijk bevestigd.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Starworld gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.

4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Starworld zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. In geval van annulering op grond van art. 5.3 is Starworld tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 7. Annulering
1. Annulering na reservering kan telefonisch, per aangetekende brief,of e-mail geschieden.

2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het programma van een bevestigde boeking is opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van het programma is