Algemene
Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden Starworld/Paintball Twente – Enschede

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Starworld/Paintball Twente of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van Starworld/Paintball Twente te Enschede

2.Gelieve contant betalen. Wilt u op rekening betalen komt hier eenmalig €27.50 bij op. Bij nalatigheid van betaling wordt er bij elke herinnering €12,50 in rekening gebracht.
Wanneer er vooraf afgesproken wordt dat u op rekening wil betalen, zullen hier geen kosten voor in rekening gebracht worden.

3. Starworld/Paintball Twente is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Starworld/Paintball Twente te Enschede zijn binnengekomen.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

5. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.

6. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

7. Starworld/Paintball Twente is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij van Starworld/Paintball Twente; Deelnemers aan onze activiteiten.
Opdrachtnemer: Starworld/Paintball Twente
Deelnemer: persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Starworld/Paintball Twente activiteiten.Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering, en te verrichten dienst door Starworld/Paintball Twente (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle Starworld/Paintball Twente offertes vrijblijvend.
2. De Starworld/Paintball Twente offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Starworld/Paintball Twente is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Starworld/Paintball Twente schriftelijk bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Starworld/Paintball Twente gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Starworld/Paintball Twente zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 5.3 is Starworld/Paintball Twente tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 7. Annulering
1. Annulering na reservering kan telefonisch, per aangetekende brief,of e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het programma van een bevestigde boeking is opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van het programma is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Artikel 8. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Starworld/Paintball Twente te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Starworld/Paintball Twente de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 9. Betaling
1. Volledige betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk voor aanvang van het programma, op een door Starworld/Paintball Twente aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van gestelde termijn is opdrachtgever direct in verzuim.
3. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het factuurbedrag een bedrag verschuldigd van €27.50 per herinnering. Deze wordt elke 2 weken verstuurd.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Starworld/Paintball Twente en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Starworld/Paintball Twente onmiddellijk opeisbaar.
5. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 70 Euro.
6. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Starworld/Paintball Twente bezit of pretendeert te bezitten.

Artikel 10. Eindafrekening
1. Eventueel bijkomende extra zaken zoals consumpties, eventuele schade aangericht door deelnemers, en overig, worden achteraf op basis van nacalculatie aan opdrachtgever gefactureerd.
2. Op deze factuur zijn de in art. 9 genoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan Starworld/Paintball Twente programma’s geschiedt geheel op risico van de deelnemer. Hiervoor zal aan het begin van uw activiteit voor getekend moeten worden.
2. Starworld/Paintball Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door Starworld/Paintball Twente georganiseerde activiteit.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Starworld/Paintball Twente is beperkt tot het bedrag van de door de Starworld/Paintball Twente verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Starworld/Paintball Twente niet aansprakelijkheid voor enige schade.
5. Starworld/Paintball Twente is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. Starworld/Paintball Twente kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Starworld/Paintball Twente of haar instructeurs, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers komen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, voor rekening van de opdrachtgever.
8. Starworld/Paintball Twente is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
9. Starworld/Paintball Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Starworld/Paintball Twente geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Starworld/Paintball Twente niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Starworld/Paintball Twente worden daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Starworld/Paintball Twente opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Starworld/Paintball Twente niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Starworld/Paintball Twente bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13. Cadeaubonnen
1. Starworld/Paintball Twente cadeaubonnen zijn tot uiterlijk 1 jaar na afgiftefatum geldig.
2. Starworld/Paintball Twente cadeaubonnen worden uitsluitend verstuurd nadat Starworld/Paintball Twente de betaling heeft ontvangen.
3. Starworld/Paintball Twente verleent geen restitutie voor te laat ontvangen cadeaubonnen wanneer dit komt door het niet tijdig aannemen van aangetekende stukken, of door verkeerde adressering als gevolg van niet correct doorgegeven persoonsgegevens.

Artikel 14. Verplichtingen deelnemers

1. Deelnemers worden geacht op het met Starworld/Paintball Twente overeengekomen tijdstip op de met Starworld/Paintball Twente overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Starworld/Paintball Twente in geen geval verplicht tot restitutie.
2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit benodigde documenten.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van Starworld/Paintball Twente of door Starworld/Paintball Twente ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van het arrangement, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het arrangement daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Starworld/Paintball Twente van (voortzetting van) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 15. Overig
1. Bij een minder aantal deelnemers dan afgesproken vindt in geen geval restitutie plaats.
2. Zonder voorafgaande toestemming van Starworld/Paintball Twente is het niet toegestaan door Starworld/Paintball Twente gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 16. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van Starworld/Paintball Twente

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Starworld/Paintball Twente en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden Buggytour

Aansprakelijkheid

Alle buggy’s zijn WA verzekerd. Tijdens een rit in onze standaard buggy’s heeft u een eigen risico van €350.00. U bent verplicht een afkoopsom te betalen van €5.00 p.p. . voor eventuele schade boven dit bedrag.

Tijdens een rit in onze VW buggy’s heeft u een eigen risico van €500.00. U bent verplicht een afkoopsom te betalen van €5.00 p.p. . voor eventuele schade boven dit bedrag

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.

Artikel 1
De huurder wordt geacht de buggy in goede staat te hebben ontvangen. Paintball Twente wordt geacht de buggy in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de buggy in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borgsom bedraagt in totaal Є 150,-

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde buggy toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de buggy contant aan Paintball Twente voldoen.
b. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Het rijden van een buggy is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Artikel 3
Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 4
Paintball Twente is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Paintball Twente op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Paintball Twente is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde buggy naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de buggy € 2500,-, daar deze door Paintball Twente niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 7
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde buggy verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde buggy aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 10
Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor en tijdens de rit.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de buggy tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Meer dan 2 personen te vervoeren.

Artikel 11
Het huren van de buggy geschiedt op eigen risico. Paintball Twente is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode, aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12
Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van 2,50 euro.

Artikel 13
Bij annulering brengen wij een percentueel van de huursom in rekening plus administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom. Zie de betalingsvoorwaarden.

Artikel 14
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.”

Paintball Verklaring (deze wordt vooraf door de deelnemers getekend)
Ik, de ondergetekende, heb kennis genomen dat het paintball spel geheel op eigen risico
wordt gespeeld. Ik erken dat er bij het spelen van paintball risico’s zijn verbonden en dat
er op het veld gevaarlijke objecten kunnen zijn waaraan ik me kan bezeren, zoals
omgevallen boomstammen,dode takken,greppels,sloten,scherpe voorwerpen,gladde
ondervloer, etc. Daarom houd ik mij ten aller tijden aan alle door Starworld/Paintball Twente
gestelde eisen en veiligheidsregels. Ik besef dat ik geheel op eigen risico speel
en Starworld/Paintball Twente op geen enkele manier aansprakelijk kan stellen voor
schade of letsel van welke aard dan ook.

Hoe voorkomt u lichamelijk letsel in het speelveld?
1.Houdt ten aller tijden je masker op.
2.Niet rennen
3.Niet schieten binnen 5 meter!

In de veiligheidszone kennen wij de volgende regels:
1.Houd altijd je loop naar beneden.
2.Geen vinger bij de trekker.
3.Veiligheidspal ingedrukt.
4.Groene dop op de loop!

Buggytour verklaring (Deze wordt vooraf door de deelnemers getekend)

Ik, de ondergetekende, heb kennis genomen dat de buggytour geheel op eigen risico
wordt gereden. Ik erken dat er bij het rijden van een buggy risico’s verbonden zijn en dat
er op de openbare weg onverwachte / gevaarlijke objecten kunnen zijn waaraan ik me kan
bezeren zoals andere weggebruikers,greppels,sloten,voorwerpen op de weg,gladde wegdek-
delen etc. Ook ben ik ervan bewust dat het geen race is en houd ik mij aan de geldende
verkeersregels. Ook het afsnijden of onverantwoord inhalen van medeweggebruikers valt
hieronder. Ik besef dat ik geheel op eigen risico aan de buggytour deelneem, en wanneer er
door roekeloos handelen van mijn kant schade of letsel van welke aard dan ook veroorzaakt
wordt, op mij verhaald kan worden.
Daarom houd ik mij ten aller tijden aan alle door Starworld/Paintball Twente gestelde eisen en
veiligheidsregels en ik hierdoor Starworld/Paintball Twente op geen enkele manier aansprakelijk.
kan stellen voor schade of letsel van welke aard dan ook.
Ik verklaar hierbij dat wanneer ik deelneem aan de buggytour ik geen alcoholische dranken heb
genuttigd en dat ik in het bezit ben van een geldig Rijbewijs B.
De borgsom bedraagd €150,-

Hoe voorkom ik ongelukken?

1.Haal je medebuggyrijder niet in.
2.Snij niet af!
3.Houdt je aan de geldende verkeersregels.
4.Houdt tenminste 10 meter afstand van uw voorganger.
5.Wij raden aan stevig schoeisel en (afhankelijk van het weer) 6.warme kleding te dragen.
7.Het is ten strengste verboden om voor of tijdens de 8.buggytour alcohol te nuttigen.
9.Duur van de Buggytour duurt ongeveer 2 uur (inclusief 10.instructie en tussenstop)
11.Het is voor zwangere vrouwen voor eigen risico om aan de buggytour deel te nemen.

Arrangement op maat?

Arrangement op maat? Kom in contact met Paintball Twente of ga naar onze arrangement op maat maker en laat je paintballdromen werkelijkheid worden. We creëren het perfecte paintballarrangement voor jou. Let's make it happen!